Regulamin Łuczniczej Trasy Zdrowia


Regulamin Łuczniczej Trasy Zdrowia

1. Łucznicza Trasa Zdrowia to turniej łuczniczy rozgrywany w ciągu jednego dnia z urozmaiconymi celami, odległościami i pozycjami łuczniczymi.

2. Zawodnicy, zgłaszając się na turniej, mają obowiązek przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. Zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Zawodnicy będą podzieleni na grupy, w których będą przemierzać Trasę. W każdej grupie będzie wyznaczona osoba odpowiedzialna za podliczanie punktów i prowadzenie grupy.

4. Kategorie wiekowe
- dorośli (powyżej 15 r/ż)
- młodzież (11-15 lat)
- dzieci (do 10 r/ż włącznie)

5. Kategorie sprzętowe:
- Łuk tradycyjny (TR) – łuk prosty lub refleksyjny wykonany z dowolnych materiałów nawiązujący swym kształtem do znanych historycznych egzemplarzy, który nie musi być ich wierną kopią. Łuk może być jedno – lub wieloczęściowy, może mieć wycięcie w majdanie, pod warunkiem, że jego szerokość jest mniejsza niż połowa szerokości majdanu, a strzała nie znajduje się w osi łuku; cięciwa napięta na łuku musi przechodzić przez środek symetrii łuku. Łuk nie może posiadać uchwytu / gripu / typu pistoletowego.
Strzały: wyłącznie drewniane, opierzenie / lotki / z materiałów naturalnych – pióra, papier, skóra; groty tarczowe, osady dowolne. W wypadku użycia strzał karbonowych lub aluminiowych zawodnik klasyfikowany będzie w kategorii łuków tradycyjnych – myśliwskich.
- Łuk tradycyjny-myśliwski (TR-HU) – łuk polowy lub sportowy, prosty lub refleksyjny z półką (wcięciem na strzałę), Dowolny rodzaj majdanu. Można używać podstawki dowolnego typu. Łuk może mieć jeden prosty stabilizator o długości max 305 mm mierzone od zewnętrznej krawędzi majdanu.
Strzały: dowolnego rodzaju. Nie można używać grotów myśliwskich (broadheads) i gwiżdżących.

- Elementy niedozwolone w obu rodzajach łuku: mechanicznych elementów kontroli długości naciągu montowanych na łuku lub cięciwie. Użycie mechanicznych zwalniaczy cięciwy, celowników, stabilizatorów i innych elementów wyposażenia; na ręce łucznej i cięciwie nie może być żadnych oznaczeń ułatwiających kontrolę naciągu łuku. Wszelkie znaki, otarcia, laminaty itp. umieszczone na wewnętrznej części ramion i majdanie, które mogą ułatwiać celowanie i ocenę odległości. Groty kute, myśliwskie (broadheads) oraz gwiżdżące.

6. Zgłoszenia i uczestnictwo
- Zawody odbywają się w ciągu jednego dnia do celi różnego rodzaju, z nieokreślonych odległości, w różnych pozycjach łuczniczych.
- Każdy zawodnik ma obowiązek zgłoszenia elektronicznego, swojego udziału w zawodach najpóźniej na 3 dni przed ich rozpoczęciem; organizator nie musi uwzględniać zgłoszeń po tym terminie.
- Osoby, które zgłosiły się na zawody, a nie będą mogły przyjechać na zawody, proszone są o powiadomienie o tym organizatorów.
- Od zgłoszonego po terminie zawodnika organizator może zażądać wpisowego zwiększonego o 50 % oraz nie będzie zapewniony dla niego posiłek.
- Zawodnik powinien zgłosić się do biura zawodów na tyle wcześniej by być zarejestrowanym minimum 30 minut przed ich oficjalnym rozpoczęciem (zgodnie z komunikatem organizacyjnym); jeśli zawodnik się spóźni może dołączyć do innej grupy, wskazanej przez organizatora.

7. Zasady strzelania
- Cięciwa może być zwalniana wyłącznie przy pomocy palców – gołych albo chronionych skórką, rękawiczką bądź przy pomocy pierścienia łuczniczego (zekiera); przy naciąganiu i zwalnianiu cięciwy palec wskazujący musi stale dotykać nasadki. Niedozwolone jest przesuwanie palców po cięciwie (string walking), a też face walking, czyli zmiana punktu kotwienia na twarzy.
- Cele, odległości, pozycje łucznika i zasady strzelania są urozmaicone. Przy każdej "stacji" będą opisane zasady strzelania danego celu.
- Zawodnik musi posiadać minimum 6 strzał.
- Jeżeli strzała przebije cel, ale utkwi w nim, kapitan grupy może ją wypchnąć i ustalić wartość trafienia; jeśli strzała odbije się od celu lub przeleci przez niego na wylot, co uniemożliwi ustalenie trafienia, zawodnik ma prawo do wystrzelenia kolejnej strzały specjalnie oznaczonej. Jeśli strzała odpadnie od celu na skutek uderzenia w cel innej strzały, kapitan może zaliczyć trafienie, jeśli znany jest punktowania strzały, która odpadła, jeśli punktacja nie jest znana, zawodnik może powtórzyć strzał.
- Strzała, która trafi w inną strzałę i utkwi w niej, zostanie zapisana tak, jak strzała wbita w cel. Jeśli strzała po trafieniu w inną odpadnie od celu, jest liczona tak, jak strzała przez nią trafiona.
- Przy strzelaniu na krótkich odległościach, a także jeśli jest dużo strzał w macie, gdy może zagrażać uszkodzenie  strzał, kapitan grupy może przerwać strzelanie, zapisać wyniki wystrzelonych dotąd strzał i wyjąć je z celu.
- Jeśli zawodnik wypuści więcej strzał niż jest to określone przy danej stacji, to nieliczona jest strzała z największą punktacją.
- Po zakończeniu strzelań punktowanych zawodnik ma obowiązek skontrolować metryczkę i potwierdzić zapisane w niej wyniki swoim podpisem. Z chwilą podpisania przez zawodnika metryczka / karta punktowa / jest dokumentem potwierdzającym wynik i stanowi podstawę klasyfikacji uczestników zawodów.


8. Bezpieczeństwo i zasady BHP
- Wszyscy uczestnicy turnieju, organizatorzy, zawodnicy i osoby towarzyszące, odpowiadają za bezpieczeństwo własne i zobowiązują się nie stwarzać okoliczności mogących w czasie turnieju zagrozić bezpieczeństwu ludzi i zwierząt znajdujących się na jego terenie.

- Wstęp na linię strzelań podczas turnieju mają jedynie osoby strzelające oraz sędziowie.
- Osoby towarzyszące, niebiorące czynnego udziału w zawodach mają zakaz wstępu na linię strzelań, muszą przebywać co najmniej 4 metry od zawodnika strzelającego.
- Strzelanie i podchodzenie do mat łuczniczych odbywa się na wyraźny znak sędziego.
- Na ścieżkach i miejscach strzelań obowiązuje zakaz strzelania w górę i nie w osi mat łuczniczych na skos i w poprzek.
- Obowiązuje zakaz strzelania, jeżeli na linii strzału, przy matach łuczniczych i za nimi znajdują się inne osoby, zakaz przechodzenia w poprzek linii strzału. Zakaz podchodzenia do mat łuczniczych, podczas gdy inne osoby jeszcze nie ukończyły strzelania.
- Zakaz wpuszczania na tory łucznicze/ścieżkę łuczniczą małoletnich dzieci bez ścisłego nadzoru opiekunów.
- Strzały należy wyjmować z mat ze szczególną ostrożnością i w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
- Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób podczas przebywania na torach łuczniczych ew. na ścieżce łuczniczej należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku i „mieć oczy dookoła głowy”.
- Przed i podczas trwania zawodów zabronione jest spożywanie alkoholu i innych substancji mogących mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zawodników i porządek samych zawodów.
- Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni od NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) przez macierzyste kluby lub sami muszą wykupić ubezpieczenie od NNW.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, pozostawione na terenie zawodów.
- Wyrzucanie wszelkich odpadków na trasie zawodów jest zabronione.

Organizator ma prawo do zmiany regulaminu.

Thursday the 2nd. Warmińska Grupa Łucznicza