Regulamin zawodów Field w Majdach

Regulamin  zawodów Field w Majdach

 

1. Bezpieczeństwo

-      Wszyscy uczestnicy turnieju, organizatorzy, zawodnicy i osoby towarzyszące, odpowiadają za bezpieczeństwo własne i zobowiązują się nie stwarzać okoliczności mogących w czasie turnieju zagrozić bezpieczeństwu ludzi i zwierząt znajdujących się na jego terenie

-   Wstęp na linię strzelań (palik z którego strzela aktualnie dany zawodnik) podczas turnieju mają jedynie osoby strzelające oraz sędziowie.

-   Osoby towarzyszące, nie biorące czynnego udziału w zawodach mają zakaz wstępu na linię strzeleń (palik z którego strzela aktualnie dany zawodnik) muszą przebywać co najmnie 4 metry od palika za plecami zawodnika strzelającego

-   Strzelanie i podchodzenie do mat łuczniczych odbywa się na wyraźny znak sędziego.

-   Na ścieżkach i miejscach strzelań obowiązuje zakaz strzelania w górę i nie w osi mat łuczniczych  na skos i w poprzek.

-   Obowiązuje zakaz strzelania jeżeli na linii strzału, przy matach łuczniczych i za nimi znajdują się inne osoby, zakaz przechodzenia w poprzek linii strzału. Zakaz podchodzenia do mat łuczniczych podczas gdy inne osoby jeszcze nie ukończyły strzelania.

-   Zakaz wpuszczania na tory łucznicze/ścieżkę łuczniczą małoletnich dzieci bez ścisłego nadzoru opiekunów, zakaz wstępu osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających oraz zakaz ich spożywania i używania.

-   Strzały należy wyjmować z mat ze szczególną ostrożnością i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.

-   Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób podczas przebywania na torach łuczniczych ew. na ścieżce łuczniczej należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku i „mieć oczy dookoła głowy”.

-  Uczestnicy zawodów powinni być ubezpieczeni od NNW przez macierzyste kluby, lub przez siebie

2. Zasady turnieju

-      Podczas zawodów uczestnicy przejdą e trasę o długości do 3km na której rozstawionych będzie 12-24 celów (tarcz Field ).

-   Zawodnicy będą wyruszać na trasę w grupach, które  rozpoczną strzelanie na różnych stanowiskach

-   Na każdym kolejnym stanowisku łucznicy z każdej grupy oddają po 3 strzały każdy. Wszystkie cele są ustawione na dystansie nieznanym dla zawodników.

-   Każde stanowisko strzeleckie jest oznakowane tabliczką z numerem.

-     Po oddaniu strzałów do danego celu cała grupa wspólnie podlicza uzyskane przez każdego z zawodników punkty, które następnie zapisywane są na karcie punktowej (każdy zawodnik będzie miał własną kartę)

-   Po przejściu całej trasy, zawodnicy zdają wypełnione i podliczone karty punktowe sędziemu który tylko przepisuje wyniki (wyrywkowo sprawdza karty pod kontem arytmetycznym) , karty punktowe muszą być wypełnione, podpisane , wyniki zsumowane.

3. Punktacja

-   Strzelanie będzie odbywać się do tarcz Field o wymiarach fi 20,40,60,80cm

-   Punktacja od 0pkt do 6pkt gdzie 0pkt to strzał poza tarczą, następnie zgodnie z punktacją tarcz Fieldowskich 1-6pkt

-    W przypadku strzał, które odbiły się od celu lub przez niego przeszły, obowiązują następujące zasady: Jeśli wszyscy zawodnicy danej grupy zgadzają się, że strzała się odbiła lub przeszła przez cel, mogą się również zgodzić co do wartości strzału. Jeśli nie ma zgody co do ustalenia wartości strzały, zawodnikowi zostaje przyznana najniższa wartość, którą określi najniżej punktowana, niezakreślona przestrzelina na tarczy.

-   Obowiązuje zakaz oddawania dodatkowych  strzałów w sytuacji, w której po podejściu do maty okaże się, że zawodnik oddał mniejszą liczbę strzałów, aniżeli przewidziano to w danej konkurencji.

-   Trafienia na linii będą liczone na korzyść zawodnika.

-   Zawodnicy dostaną oficjalne karty do zapisywania wyników na początku turnieju. Wszystkie informacje na karcie wyników muszą być precyzyjnie i czytelnie wypełnione. Punkty wpisuje i zlicza osoba prowadząca/sędzia grupy. Metryczki mają być podpisane co najmniej przez dwie osoby z grupy. Sędzia główny będzie sprawdzał zgodność  wyników na metryczkach tylko wyrywkowo pod względem arytmetycznym, metryczki z błędami arytmetycznymi nie będą uwzględniane przy końcowej klasyfikacji

-   Strzały wyciągnięte z celu przed zapisaniem wyników będą liczone jako zero.  W przypadku pomyłki we wpisaniu punktów w karcie, poprawka musi być naniesiona natychmiast a lider grupy musi podpisać naniesione poprawki

-   Wszystkie strzały powinny pozostać w celu do chwili zapisania wyników. Jeżeli jest niepewna sytuacja punktowa, spór powinien rozstrzygnąć sędzia, a strzały do tego momentu nie mogą być wyciągane z celu.

-   W razie wątpliwości kwestie sporne będą rozstrzygane przez sędziów/zawodników prowadzących, a w przypadku braku konsensusu ( co najmniej 50% grupy musi się nie zgadzać z decyzją sędziego/zawodnika prowadzącego)przez organizatorów.

-  Jeśli na koniec zawodów dwóch lub więcej zawodników ma tyle samo punktów, to na wyższym miejscu sklasyfikowany  będzie ten zawodnik, który miał więcej trafień w pole o punktacji 6pkt jeśli i wtedy będzie remis to decyduje pole o punktacji 5 pkt itd.

 

4. Oddawanie strzału

-       Jeśli przy celu jest więcej niż jedna tarcza (np 3*20....itd) to zawodnik przed oddaniem strzału musi wskazać do której tarczy będzie strzelał.

-   Po dotarciu grupy do celu zawodnicy mają 1 minutę, aby ocenić dystans do celu. Po upłynięciu czasu zawodnicy muszą udać się na oznaczone stanowisko i w ciągu 90 sek. pierwszy zawodnik musi oddać strzał. Na każdym stanowisku zawodnicy strzelają w innej kolejności. Dzieci strzelają na końcu. Każdy zawodnik ma 90 sek. na oddanie swoich strzałów. Zawodnicy pozostają na stanowisku do czasu, aż ostatni z nich odda swój strzał.

-   Każdy cel będzie miał wyznaczone za pomocą kolorowych palików stanowiska strzeleckie:

- palik koloru czerwonego – łuki bloczkowe i klasyczne dorośli

- palik koloru niebieskiego – łuki klasyczne młodzież i łuki tradycyjne dorośli

- palik żółty – dzieci

-   W czasie strzału łucznik musi dotykać palika dowolną częścią swojego ciała, np. nogą. Tylko jeden łucznik może strzelać w danym czasie ze stanowiska strzeleckiego.

-      Wszyscy łucznicy oraz osoby towarzyszące muszą stosować się do poleceń trenera lub osoby prowadzącej grupę lub sędziego.

5. Inne

-   Jeżeli trasę zawodów trzeba przejść dwukrotnie i strzelać na nieoznaczonych dystansach zawodnicy  nie mogą w żaden sposób opisywać odległości na jakich strzelają przy żadnym z  celów. Takie praktyki są niedozwolone a każdy z zawodników ma obowiązek zgłoszenia takiego zdarzenia organizatorowi lub sędziemu głównemu.

-   Osoba zapisująca odległości przy którymkolwiek  z celów nie będzie klasyfikowana w zawodach a jej wynik będzie unieważniony i nie będzie podany do wiadomości

-   Sędziowie będą również zawodnikami. Ich punkty zliczane będą w obecności zawodników z danej grupy.

-      Zabrania się używania  jakichkolwiek urządzeń wskazujących odległość od celów( dalmierze, taśmy miernicze, dalmierze budowlane, lornetki z wbudowanym dalmierzem.

-   Zaśmiecanie terenu turnieju jest surowe zabronione. Zawodnik, który zaśmieca teren turnieju podlega dyskwalifikacji.

-  Uczestnik zawodów to:  osoba biorąca udział w zawodach, opiekun osoby małoletniej, osoba towarzysząca zawodnikowi/trenerowi, inne osoby przebywające na terenie zawodów np kibice

-   Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje tylko organizatorowi lub sędziemu głównemu


Monday the 20th. Warmińska Grupa Łucznicza