Halowy Turniej Łuczniczy Orneta 15.12.2013

Halowy Turniej Łuczniczy Orneta”

I. Organizatorzy zawodów:

Organizatorami turnieju łuczniczego są:

          Uczniowski Klub Sportowy "BYSTRY" w Ornecie

          Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornecie

II. Uczestnicy turnieju

Uczestnikiem turnieju jest ten, kto bierze w nich udział w charakterze zawodnika, sędziego, kierownika ekipy, trenera, instruktora.

                                          

III. Przepisy porządkowe

 1. Prawa i interesy zawodnika podczas turnieju reprezentuje on sam lub trener, czy kierownik ekipy.
 2. Zawodnik powinien:
  1. zaraz po przyjeździe zgłosić się u organizatora zawodów;
 3. Uczestnicy zawodów zobowiązani są:
  1. przestrzegać ciszy podczas strzelania;
  2. sygnalizować wszelkie nieprawidłowości osobom powołanym do nadzoru;
  3. zapobiegać niszczeniu obiektu i sprzętu;
  4. we wzajemnych stosunkach kierować się zasadami koleżeństwa;
  5. bezzwłocznie wykonywać zalecenia komisji sędziowskiej;
 4. Uczestnicy zawodów mają prawo:
  1. przebywania w strefie oczekiwania;
  2. korzystania z wszelkich urządzeń przygotowanych przez organizatora na ogólne potrzeby zawodów.

 

IV. Organizacja zawodów łuczniczych

 1. Turniej łuczniczy przeprowadzony będzie systemem bezpośrednim.
 2. Organizator ma obowiązek przygotować turniej pod względem technicznym, tzn. urządzenia torów łuczniczych oraz zabezpieczenia imprezy w niezbędne materiały i przyrządy według wymogów zawartych w przepisach regulaminu.

 

V. Szczegółowy regulamin turnieju łuczniczego

Zawody przeprowadza się na podstawie szczegółowego regulaminu turnieju

opracowanego przez organizatora.

Szczegółowy regulamin wskazuje:

 

1. Organizatora turnieju:

 • UKS "BYSTRY" w Ornecie
 •  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornecie

 

2. Nazwę zawodów i ich cel:

Turniej łuczniczy ma na celu popularyzacje i rozwój sportu łuczniczego.

 

 

3. Termin i miejsce organizowanego turnieju:

          15.12.2013 r. Hala OSiR w Ornecie,

          ul. Sportowa 7, 11-130 Orneta,

          godz. 10.00

 

4. Warunki uczestnictwa w turnieju (kategoria zawodników, wymagane klasy, itp.):

Kategorie:

$1·       łuk klasyczny (dorośli, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, dzieci szkół podstawowych)

$1·       łuk bloczkowy (dorośli)

Istnieje możliwość uczestnictwa klasy młodszej w klasie starszej lecz nie odwrotnie

Wymagania sprzętowe: łuk klasyczny z podpórką na strzałę i celownikiem oraz łuk bloczkowy z podpórką na strzałę i celownikiem z dopuszczeniem spustu mechanicznego.

 

5. Konkurencje strzelań:

wszystkie łuki –  strzelanie serią 2x 3 strzał z odległości 18m do tarczy 3x20 cm,                                         

 

6. Terminy nadsyłania zgłoszeń:

Rejestracja zawodników odbywać się będzie na miejscu zorganizowania turnieju w dniu 15.12.2013 r. od godz. 10.15.

Podczas rejestracji należy podać nazwisko, imię, roku urodzenia.

Uprasza się o wcześniejsze zgłoszenie (max 14.12.2013) zawodników do turnieju drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu rezerwacji posiłków. Posiłki dla opiekunów proszę również ująć w zgłoszeniu.

 

7. Zasady oceniania wyników:

Metoda punktacji:

a) trzykolorowa tarcza o średnicy 20cm posiada punktację: licząc od środka  
    10, 9, 8, 7, 6,

Przyznaje się ilość punktów w zależności w jakie polach wbiły się strzały.

Jeżeli strzała przecięła całą linię wyżej punktowanego pola, przyznaje się punkty określone dla tego pola.

Wygrywa ten zawodnik, który uzyskał największą ilość punktów w przewidzianej konkurencji niniejszego regulaminu.

W przypadku gdy kilku zawodników uzyska taką samą liczbę punktów dla miejsca I, II i III wtedy zostanie przeprowadzona dogrywka.

Zawodnicy, którzy uzyskali tą samą największą ilość punktów oddadzą po 3 strzały punktowane do tarczy Ø 20 cm z odległości 25 m.

Zawodnicy będą sklasyfikowani według ilości uzyskanych punktów i wygrywa ten zawodnik, który uzyskał największą ilość punktów.

 

8. System sygnałów:

Podczas turnieju wykonywanie czynności przez zawodników poprzedzone są  sygnałami dźwiękowymi.

Znaczenia gwizdków:

          - jeden gwizdek     - przygotować się do strzelania,

          - dwa gwizdki        - strzelać,

          - trzy gwizdki         - koniec strzelania, można iść po strzały

 

9. Sposób liczenia czasu strzelania:

Czas przeznaczony na oddanie 3 strzał to max. 2 minuty.

 

10. Nagrody

Na koniec zawodów zostaną wręczone nagrody przez organizatorów turnieju.

 

VI. Sprzęt łuczniczy

Podczas turnieju dozwolone jest używanie sprzętu dostarczonego przez organizatora, odpowiadającego wymogom i warunkom wyszczególnionym w regulaminie.

 

 

VII. Przepisy bezpieczeństwa

1. W trakcie strzelania zabrania się przebywania komukolwiek w granicach wyznaczonych przez pasy bezpieczeństwa i linię strzelań.

2. Przekraczanie pasów bezpieczeństwa i linii strzelań następuje po odpowiednim sygnale kierownika strzelań.

 

VIII. Ocena trafień

1. Ocena wartości trafień odbywa się przy tarczach.

2. Zawodnik uczestniczy przy ocenie trafień, zapisie ich w metryczce i wyjęciu

strzał.

3. W uzasadnionych przypadkach zawodnik ma prawo upoważnić innego

uczestnika zawodów do dokonywania tych czynności, informując o tym komisję

techniczną.

4. Uczestnikom po dojściu do linii tarcz nie wolno dotykać tarcz ani tkwiących

w nich strzał przed oceną trafień i wpisaniem ich do metryczek.

 

IX. Metryczki łucznicze

1. Metryczka łucznicza zawiera następujące dane:

          a) nazwę zawodów i miejsce odbycia,

          b) nazwę konkurencji, odległość strzelania,

          c) datę strzelania,

          d) nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia,

          e) numer stanowiska,

          f) wartości poszczególnych trafień, wynik serii, wynik strzelań od początku
          danej odległości, wynik od początku konkurencji,

    Wartość trafień danej serii wpisuje się w kolejności od najwyższej do
     najniższej.

2. Strzały nietrafione (zera) muszą być przekreślone.

3. Każdy błędny lub nieczytelny zapis wartości trafienia musi być poprawiony w

    obecności zainteresowanego zawodnika i sędziego przed wyjęciem
    wszystkich strzał zawodników z tarczy.

4. Poprawki dokonuje się przez skreślenie zapisu i wpisanie obok wartości  
    prawidłowej,

5. Poprawka musi być potwierdzona podpisem sędziego i zainteresowanego
    zawodnika.

 

X. Komunikaty, protokół zawodów

W dniu zakończenia zawodów przewodniczący komisji klasyfikacyjnej

sporządza końcowy komunikat klasyfikacyjny.

1. Protokół z zawodów zawiera:

          a) część opisową sporządzoną przez sekretarza zawodów;

          b) komunikat klasyfikacyjny;

          c) wnioski i uwagi sędziego głównego.

Sunday the 26th. Warmińska Grupa Łucznicza